התקשרו:

052-4236971

שאלות נפוצות על תחקיר ביטחוני וסיווג ביטחוני

מהי בדיקה לסיווג ביטחוני?

מדובר בתהליך שנועד להבטיח שבתפקידים ובמקומות שהוגדרו ע“י הרשויות המוסמכות כמסווגים מבחינה ביטחונית, יועסקו ויימצאו רק אנשים שנמצאו מתאימים מבחינה ביטחונית לכך. תהליך הבדיקה אינו עוסק, ככלל, בכישורים ובהתאמה מקצועית. הבדיקה עוסקת אך ורק בהיבט הביטחוני, שהוא צר וייחודי. עם זאת, במקרים מסוימים, בהם יעלה במהלך בדיקת ההתאמה הביטחונית מידע רלוונטי וחיוני להתאמתך התעסוקתית לתפקיד, באופן חריג ובאישור מיוחד בלבד, יועבר מידע זה לגורמי תעסוקה בגוף אליו הנך מועמד או מועסק. תהליך הבדיקה מעוגן בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס“ב – 2002 ,ומבוצע בהתאם לחוק, לתקנות ולכללים מכוחו. התהליך אמור לתת מענה לצרכי הביטחון, אך יחד עם זאת להביא בחשבון את זכויותיך כאדם.

 

לשם מה נחוצה בדיקה של סיווג ביטחוני ?

במדינת ישראל, כמו במדינות אחרות, נועדה הבדיקה להגן על ביטחון המדינה כנגד סיכונים הנובעים מהתנהגותם של אנשים מסויימים העלולים לחשוף את סודותיה או לפגוע במתקניה המסווגים, תוך ניצול המידע והנגישות אשר הקנה להם תפקידם.

 

מתי עורכים תחקיר ביטחוני או מתי צריך ריענון של סיווג ביטחוני

לקראת שרות צבאי ובמהלכו (כולל שירות מילואים), לפני קבלה לתפקיד מסווג, לפני מעבר לתפקיד בעל סיווג ביטחוני גבוה יותר, וכבקרות תקופתיות במהלך השירות/העסקה במסגרת בדיקות חוזרות.

 

למה נועד השאלון ומדוע הוא מפורט כל- כך?

השאלון שאתה נדרש למלא נועד להכרות ראשונית ו/או לעדכון פרטים אודותיך, והוא מהווה גם בסיס לתחקור ביטחוני. עליך למלא שאלון זה באופן אישי. גיבוש ההערכה הכוללת החיונית לקביעת התאמתך הביטחונית מחייב את קבלת המידע הנדרש במלואו וכרוך בהשקעת זמן ומאמץ מצידך.  יודגש שהנך חייב לענות על כל השאלות במלואן על מנת לאפשר את המשך בדיקתך. שאלון בו יחסרו פרטים לא בהכרח יטופל ותהליך הבדיקה עלול להתעכב.

 

האם אפשר לסרב או להימנע מלענות לשאלות בתחקרי ביטחוני?

סירוב לענות בכתב או בע“פ על שאלות כלשהן, ו/או ולחתום על ההצהרות הנדרשות, עלול לעורר ספק ביחס למידת שיתוף הפעולה והאמינות ולמנוע את ביצוע הבדיקה. ההתייחסות לנושא אמינות אינה תלויה רק בתוכן.  גם אם לנושא אותו הייתה כוונה להסתיר אין השפעה מכרעת על קביעת התאמתך הביטחונית, להסתרה כשלעצמה עלולה להיות השפעה על כך.

 

מי מבצע את הבדיקות של סיווג ביטחוני ?

התהליך מנוהל על ידי יחידה בשירות הביטחון הכללי המתמחה בנושא זה.  לעיתים, איסוף המידע עשוי להתבצע ע“י גורמים נוספים אשר הוסמכו לכך על- ידי יחידה זו.  כך למשל, בצה“ל נאסף המידע, ככלל, על-ידי אנשי צבא שהוסמכו לכך. החלטה בדבר קביעת ההתאמה הביטחונית מתקבלת רק לאחר בדיקה מדוקדקת של מכלול הפרטים, וגיבושה של הערכה כוללת. לא ניתן לבצע את הבדיקה ולסכמה על סמך מידע חלקי. לפיכך, ככל שתהיה נכונות רבה יותר לסייע לבודקים להכירך ולהבין טוב יותר את קורותיך, תהיה החלטתם לגביך נכונה יותר.

 הבודקים הינם אנשי מקצוע המתמקדים אך ורק בהערכת משמעותו הביטחונית של המידע אותו אתה מוסר, מבלי לערב בכך שיקולים זרים, ומבלי “לשפוט“ אותך.

 

מה משך הבדיקה?

גורמים רבים משפיעים על משך הבדיקה, ובהם רמת הסיווג הנדרשת ומידת שיתוף הפעולה שלך, של בן/בת זוגך (לעיתים, כאשר נדרשת בדיקה של בן/בת הזוג) ושל ממליציך.  לפיכך, בדיקה עשויה להמשך בין מספר ימים למספר חודשים. יחד עם זאת, משך הבדיקה כשלעצמו אין בו כדי להעיד על בעייתיות ביטחונית כלשהי, והוא עשוי לנבוע מסיבות טכניות ו/או מנהליות.

 

כיצד תשמר פרטיותי?

הבדיקה תתבצע תוך הקפדה על כך שהפגיעה בפרטיותך תהיה רק במידה שהינה הכרחית לצורך קביעת ההתאמה הביטחונית.

הצוות הבודק מיומן, מקצועי, מחויב לחיסיון, ורגיש לנושא צנעת הפרט. לכן תוכלו להיות בטוחים שהפרטיות שלכם תישמר ואף מילה לא תימסר הלאה לגורמים שונים.

 

האם אקבל הודעה אם אמצא לא מתאים ביטחונית?

כן. בהתאם לתקנות מכוח חוק שב“כ קיימת חובה למסור לך הודעה מנומקת, אם נמצאת בתום הבדיקה בלתי מתאים ביטחונית לתפקיד או למשרה המסווגים. משך הזמן אליו מתייחסת קביעת אי ההתאמה לא יעלה על פרק הזמן המקסימאלי של 5 שנים כקבוע בתקנות.  כמו כן, בהתאם לכללים מכוח חוק שב“כ, נבדק שקיבל הודעה בדבר אי-התאמה ביטחונית, רשאי לפנות למוסר ההודעה בבקשה לקבל נוסח חלקי של הכללים אשר יכלול הוראות הנוגעות לבדיקה, שאין מניעה לגלותן מטעמי ביטחון המדינה.

 

האם קיימות דרכי ערעור על ההחלטה בדבר קביעת אי התאמה ביטחונית?

אדם אשר נמצא בלתי מתאים ביטחונית לתפקיד ברמת סיווג מסויימת, רשאי על- פי החוק להגיש ערעור על קביעה זו בפני ועדת השגה, תוך פרק זמן המוקצב לכך. בראשות הוועדה עומד שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי. דרך ההגשה מפורטת בתקנות המפורסמות לעיון הציבור.

 

מה זה רמות סיווג ?

התחקיר הביטחוני קובע את רמת הסיווג של כל מועמד מ-1 עד 6: ככל שהמספר נמוך יותר, כך רמת הסיווג ואפשרות החשיפה למידע מסווג גבוהה יותר.

שאלות נפוצות על תחקיר ביטחוני וסיווג ביטחוני​

אשמח להכיר - השאירו פרטים ואחזור אליכם

דילוג לתוכן